parametry-služby

dokument níže je nedílonou součástí smlouvy a zákazník sní byl seznámen

parametry

Povinnosti poskytovatele:

a) Poskytovatel je povinen zdržet se jakéhokoli monitorování přepravovaných dat nad rámec nutný k zajištění provozu serveru. Je povinen zajistit nepřetržitýprovoz bezdrátového uzlu spravovaného poskytovatelem, vyjma výpadků potřebných k údržbě zařízení, výpadku dodávky energií a výpadku zásahem vyššímoci

b) Poskytovatel je povinen zajistit rychlost připojení k internetu dle čl. I a). V případě trvalé nebo pravidelně se opakující odchylky skutečné rychlosti přístupuk internetu od stanovených parametrů, je zákazník oprávněn reklamovat poskytovanou službu. Reklamaci poskytnuté služby a vystaveného vyúčtování lzeuplatnit do 2 měsíců od vzniku vady nebo doručení vyúčtování, resp. zpřístupnění vyúčtování sjednaným způsobem. Reklamace se provádí elektronicky naemail poskytovatele fakturace@helapc.cz. Podání reklamace nemá odkladný účinek vůči splnění povinnosti uhradit vyúčtovanou cenu. Tuto je zákazníkpovinen uhradit ve lhůtě splatnosti. Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručeníuplatněné reklamace. Pokud Uživatel nebude s vyřízením reklamace souhlasit, může do jednoho měsíce od vyřízení reklamace uplatnit námitky protivyřízení reklamace u Českého telekomunikačního úřadu.

Vysvětlení pojmů:- Velká trvající odchylka. Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje takováodchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCPpropustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut.- Velká opakující se odchylka Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download), nebo vkládání (upload) dat se považujetaková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti poddefinovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.

c) Poskytovatel je povinen informovat zákazníka o jakékoliv změně podmínek smlouvy a parametrů dodávané služby nejdéle 3 měsíce a nejméně 1 měsícpřed uskutečněním změny. Zákazník má právo do jednoho měsíce od podání informace o změně tuto smlouvu z tohoto důvodu vypovědět ve lhůtě jednohoměsíce. Nevypoví-li zákazník smlouvu do jednoho měsíce od poskytnutí informace o změně, má se změna za sjednanou podle této smlouvy

Parametry služby přístupu k internetu

1.Rychlost

Na smlouvě jsou již n ěkolik let uvedeny čtyři rychlosti.

a)Maximámální a Inzerovaná rychlost:- Májí stejnou hodnotu.- Jedná se o rychlost kterou jsme k Vám schopni dostat technologicky. – Tuto rychlost jsme schopni přesně určit až po místním šetření technikem.

b)Běžně dostupná rychlost:- Má hodnotu 70% Inzerované rychlosti- Jedná se o rychlost pod kterou naše přípojky běžně neklesnou ani v době špičky.

c)Minimální rychlost:- Má hodnotu 50% Inzerované rychlosti.- Jedná se o rychlost ke které se naše přípojky přiblíží při nějaké poruše, nebo rušení.- Při této rychlosti nás vždy informujte, pomůže nám to problém včas vyřešit.

2.Dostupnost

Dostupnost u běžných domácích tarifů je s ročním SLA 99,5. To znamená, že služba můžebýt nedostupná ročně maximálně 44 hod. Do této doby se nepočítá výpadek, který je nahlášený dopředu na Váš email. V případě servisu u Vás se nezapočítává čas, kdy nelze provést servis z důvodu Vaši nepřítomnosti. Výpadek se začíná počítat od času kdy nás informujete na tel.: 734754594, nebo emailu: info@m-site.cz.

3.Jak měřit kvalitu služby

Naše služba je předávána na metalickém ethernet portu zařízení, které jsme Vám zdarmapronajali, na tomto portu je potřeba službu i měřit. Např. pomoci web stránky www.rychlost.cz, www.netmetr.cz,

4.Co může službu ovlivnit

Kvalitu připojení může ovlivnit odebírání dalších služeb. – V našem případě se jedná o IPTV. Pokud tuto službu odebíráte odečtěte si cca 10Mbps na režii této služby z celkové smluvně sjednané rychlosti.- Služby třetích stran neumíme specifikovat, ale vždy dojde ke snížení rychlosti služby.

5.Jak službu reklamovat

Pokud máte se službou problém, odpojte všechna zařízení a změřte si rychlost kabelem na námi dodaném zařízení.

Pokud nevíte jak a kde, kontaktujte nás.

Pokud je měření pod úrovní běžně dostupné rychlosti, kontaktujte nás co nejdříve.

Mapka

Aktuálně

8.3. 2016
AKCE,připojení u tarifů START,HOME,HOME+ a PROFI ZDARMA!!!

25.1. 2016
Navýšení rychlostí u tarifů.

8.12. 2015
Spuštěn nový vysílač u kauflandu v Hradci Králové, nové rychlosti až 30Mb/s více na tel.:734754594

6.10. 2015
Právě probíhá výstavba nového vysílače u obchodu kaufland v HK, rychlost až 50Mb/s, více info na 734754594

15.9. 2015
Spuštěn nový bod na faře v obci Holohlavy, rychlost až 30Mb/s, více info na 734754594

15.7. 2013
Připravujeme nový bod v Jaroměři, více info na 734754594

15.7. 2013
Připravujeme nový bod v obci Újezd, více info na 734754594

19.2. 2013
Spuštěn nový bod v obci Rasošky (Sila ZOD)

1.2. 2013
Spuštěn nový bod v obci Smržov (Obecní úřad)

19.10. 2012
Akce!!při připojení do konce roku 2012 wifi router zdarma více na tel.:737800378

19.10. 2012
Do konce roku 2012 plánujeme spuštění IPTV

13.10. 2012
Připravujeme vysílací bod v Černožicích

12.10. 2012
Spuštěn nový web poskytovatele bezdrátového připojení ve Východních Čechách.

Odkazy